tinh the tich khi o dktc can thiet de dieu che 5.6 l hcl hieu suat dat 80%

Question

tinh the tich khi o dktc can thiet de dieu che 5.6 l hcl hieu suat dat 80%

in progress 0
Kaylee 1 năm 2021-11-21T04:29:22+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T04:30:37+00:00

  Đáp án:

   3,5 l

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  {H_2} + C{l_2} \to 2HCl\\
  nHCl = \frac{{5,6}}{{22,4}} = 0,25\,mol\\
   =  > n{H_2} = nC{l_2} = 0,125\,mol\\
  V{H_2} = VC{l_2} = \frac{{0,125 \times 22,4}}{{80\% }} = 3,5l
  \end{array}\)

  0
  2021-11-21T04:31:16+00:00

  \[H_2+Cl_2\to 2HCl\]

  \[n_{HCl}=\dfrac{5,6}{22,4}=0,25(mol)\]

  \[\to n_{H_2}=n_{Cl_2}=\dfrac{0,25}{2}=0,125(mol)\]

  \[\to V_{H_2}=V_{Cl_2}=\dfrac{0,125\times 22,4}{80\%}=3,5(l)\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )