Tính thể tích khí oxi (ở đktc) cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 5,6g sắt ( $M_{O}$ = 16, $M_{Fe}$ = 56)

Question

Tính thể tích khí oxi (ở đktc) cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 5,6g sắt ( $M_{O}$ = 16, $M_{Fe}$ = 56)

in progress 0
Caroline 4 tháng 2021-08-11T10:41:46+00:00 2 Answers 21 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T10:43:29+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `n_(Fe)=(5,6)/56=0,1(mol)`

  PT

  `3Fe+2O_2` $\xrightarrow{t^o}$ `Fe_3O_4`

  Theo PT

  `n_(O_2)=2/3 . n_(Fe) = 2/3 . 0,1 = 1/15(mol)`

  `->V_(O_(2 ddktc))=1/15 . 22,4 =112/75 (l)`

  0
  2021-08-11T10:43:38+00:00

  Đáp án:

  `-V_{O_2}(đktc)\frac{112}{75}(l)`

  Giải thích các bước giải:

  `-n_{Fe}=\frac{m_{Fe}}{M_{Fe}}=\frac{5,6}{56}=0,1(mol)`

  Phương trình hóa học :

  $3Fe+2O_2\xrightarrow{t^o}Fe_3O_4$

   `0,1`   `→\frac{1}{15}`                    `(mol)`

  `→V_{O_2}(đktc)=n_{O_2}.22,4`

  `→V_{O_2}(đktc)=\frac{1}{15}.22,4=\frac{112}{75}(l)`

  $#LOVE TEAM$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )