Tính thể tích không khí ở điều kiện tiêu chuẩn cần thiết để đốt cháy hết 7,5 kg than, giả thiết than có chứa 80% C và còn lại là tạp chất không cháy.

Question

Tính thể tích không khí ở điều kiện tiêu chuẩn cần thiết để đốt cháy hết 7,5 kg than, giả thiết than có chứa 80% C và còn lại là tạp chất không cháy.

in progress 0
Caroline 1 tháng 2021-08-07T18:34:55+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T18:35:55+00:00

  `m_C=7,5.80% =6(kg)=6000(g)`

  `⇒n_C=6000/12=500(mol)`

  `C + O_2` $\mathop{ →}\limits^{t^o}$ `CO_2`
  `500`→`500`            `(mol)`

  `⇒V_(O_2)=500.22,4=11200(l)`

  `⇒V_(kk)=11200/(20,9%)≈53588(l)`

  0
  2021-08-07T18:36:33+00:00

  ` 7,5kg = 7500g`

  ` => m_(C)` trong than ` = 7500 * 80% = 6000 g`

  ` => n_(C) = 6000/12 = 500` mol

  ` C + O_2 \to CO_2`

  Theo PT ` 1` mol `C – 1` mol `O_2`

  Theo BR ` 500` mol `C – 500` mol `O_2`

  ` => n_(O_2) = 500`mol

  ` => V_(O_2) = 11200` l

  Mà `O_2` chiếm `21%` không khi nên thể tích không khí cần dùng là

  ` V_(kk) = 11200 : 21% = 53333l`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )