tính thể tích NaOH 1M để td hoàn toàn vs 3,36 l khí Clo (đktc) . Nồng độ mol của các chất sau pư là bnhieu ? Coi thể tích dd ko đổi mình cần gaaspp ạ

Question

tính thể tích NaOH 1M để td hoàn toàn vs 3,36 l khí Clo (đktc) . Nồng độ mol của các chất sau pư là bnhieu ? Coi thể tích dd ko đổi
mình cần gaaspp ạ tks nhieu

in progress 0
Autumn 1 tháng 2021-08-07T19:28:06+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T19:29:58+00:00

  Em tham khảo nha :

  \(\begin{array}{l}
  2NaOH + C{l_2} \to NaClO + NaCl + {H_2}O\\
  {n_{C{l_2}}} = \dfrac{{3,36}}{{22,4}} = 0,15mol\\
  {n_{NaOH}} = 2{n_{C{l_2}}} = 0,3mol\\
  {V_{NaOH}} = \dfrac{{0,3}}{1} = 0,3l\\
  {n_{NaCl}} = {n_{NaClO}} = {n_{C{l_2}}} = 0,15mol\\
  {C_{{M_{NaCl}}}} = \dfrac{{0,15}}{{0,3}} = 0,5M\\
  {C_{{M_{NaClO}}}} = \dfrac{{0,15}}{{0,3}} = 0,5M
  \end{array}\)

   

  0
  2021-08-07T19:30:01+00:00

  Đáp án:

  $C_M=0,5 \ M$ 

  Giải thích các bước giải:

  $n_{Cl_2}=\dfrac{V_{Cl_2}}{22,4}=\dfrac{3,36}{22,4}=0,15 \ (mol)$

  $PTHH:Cl_2+2NaOH\to NaCl+NaClO+H_2O\\ \ \ (mol) \ \ \ 0,15 \ \to \ 0,3 \ \xrightarrow{\quad \quad}0,15 \ \to \ 0,15$

  $V_{dd \ NaOH}=\dfrac{n_{NaOH}}{C_{M_{NaOH}}}=\dfrac{0,3}{1}=0,3 \ (l)$

  Coi $V_{dd \ spứ}=V_{dd \ NaOH}=0,15 \ (l)$
  $C_{M_{NaCl}}=C_{M_{NaClO}}=\dfrac{0,15}{0,3}=0,5 \ (M)$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )