Tính tổng các số nguyên x a)a+3 ≤x ≤a+2018(a ∈N) Bài 2:Tím x a) 461+(x-45)=387 b) 11-(-53+x)=97 c)-(

Question

Tính tổng các số nguyên x
a)a+3 ≤x ≤a+2018(a ∈N)
Bài 2:Tím x
a) 461+(x-45)=387
b) 11-(-53+x)=97
c)-(x+84)+213=-16

in progress 0
Ximena 2 tháng 2021-10-27T07:16:32+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-27T07:17:48+00:00

  `a+3 ≤x ≤a+2018`

  `⇔3≤x-a≤2018`

  `⇔x-a∈{3;4;5;…;2018}`

  số số hạng `: (2018-3)/1+1=2016`

  tổng `x-a=3+4+5+….+2018`

  tổng `x-a=2016×(2018+3)/2=2037168`

  `⇒`tổng `x=2037168+a`

  `a)461 + (x − 45) = 387`
  `⇔ 461 + x − 45 = 387`
  `⇔ 416 + x = 387`
  `⇔x = − 29`
  `b)11 − ( − 53 + x) = 97`
  `⇔ 11 + 53 − x = 97`
  `⇔ 64 − x = 97`
  `⇔x = − 33`
  `c) − (x + 84) + 213 = − 16`
  `⇔ − x − 84 + 213 = − 16`
  `⇔ − x + 129 = − 16`
  `⇔− x = − 145`
  `⇔ x = 145`

  0
  2021-10-27T07:18:03+00:00

  `1`

  `a+3 ≤x ≤a+2018`

  `→x∈{a+3;a+4;…;a+2017;a+2018}`

  Tổng các số nguyên `x` là:

  `a+3+a+4+…+a+2017+a+2018`

  Số số hạng:

  `(2018-3):1+1=2016`

  Tổng là:

  `(a+a+…+a)+(3+4+…+2018)`

  `=2016.a+(2018+3).2016:2`

  `=2016.a+2037168`

  `2a)461+(x-45)=387`

  `→461+x-45=387`

  `→416+x=387`

  `→x=387-416`

  `→x=-29`

  Vậy `x=-29`

  `b)11-(-53+x)=97`

  `→11+53-x=97`

  `→64-x=97`

  `→x=64-97`

  `→x=-33`

  Vậy `x=-33`

  `c)-(x+84)+213=-16`

  `→-x-84+213=-16`

  `→-x+129=-16`

  `→-x=-145`

  `→x=145`

  Vậy `x=145`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )