Tính tổng: $S=1^2 + 3^2 + 5^2 + …+ 99^2 $

Question

Tính tổng:
$S=1^2 + 3^2 + 5^2 + …+ 99^2 $

in progress 0
Ariana 3 tháng 2021-09-17T05:53:33+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-17T05:55:15+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   $A= 1^{2}+ 3^{2}+ 5^{2}+…+ 99^{2}$

  $A= 1+ 2^{2}+ 3^{2}+ 4^{2}+ 5^{2}+…+99^{2}$

  $A= 1+ 2. (3- 1)+ 3. (4- 1)+….+ 99. (100- 1)$

  $A= (2. 3+ 3. 4+….99. 100)- (1+ 2+ 3+…+ 9)$

  $A= \dfrac{99. 100. 101}{3}- \dfrac{99. (99+ 1)}{2}$

  $A= 333300- 4950$

  $A= 328350$

  0
  2021-09-17T05:55:28+00:00

  Đáp án:

  $S=1²+3²+5²+…+99²$

  $=>S=1²+2²+3²+4²+5²+…+99²$

  $=>S=1+2.(3-1)+…+99.(100-1)$

  $=>S=(2.3+3.4+…+99.100)-(1+2+3+…+99)$

  $=>S=$$\frac{99.100.101}{3}$ -$\frac{99.(99+1)}{2}$$=333300-4950 $

  $=>S=328350$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )