toán cho dãy số tự nhiên lẻ liên tiếp 3,5,7,…2013,2015.hỏi: a,nếu viết liên tiếp dãy số trên thành số A=357911…201120132015.A có bao nhiêu sô b, C

Question

toán cho dãy số tự nhiên lẻ liên tiếp 3,5,7,…2013,2015.hỏi: a,nếu viết liên tiếp dãy số trên thành số A=357911…201120132015.A có bao nhiêu sô
b, Chữ số thứ 2008 thuộc số nào và chữ số nào của A
c, Cũng như câu hỏi trên với số 2001,2002

in progress 0
Julia 2 tháng 2021-09-28T15:41:36+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T15:43:00+00:00

  a) Số có 1 chữ số trong dãy có $\dfrac{9-3}{2}+1=4$ số

  Cần 4 chữ số để viết số có một chữ số trong dãy.

  Số có 2 chữ số trong dãy từ 11 đến 99 có $\dfrac{99-11}{2}+1=45$ số

  Như vậy để viết số có hai chữ số trong dãy cần $45.2=90$ chữ số

  Số có 3 chữ số trong dãy từ 101 đến 999 có $\dfrac{999-101}{2}+1=450$ số

  Như vậy để viết số có 3 chữ số trong dãy cần $450.3=1350$ chữ số

  Số có 4 chữ số trong dãy từ 1001 đến 2015 có $\dfrac{2015-1001}{2}+1=508$ số

  Như vậy để viết số có 4 chữ số trong dãy cần $508.4=2032$ chữ số

  Như vậy để viết A cần $4+90+1350+2032=3476$ chữ số.

  Có tất cả $\dfrac{2015-3}{2}+1=1007$ số tạo ra A.

  b) Tổng chữ số để viết số có 1 chữ số; số có 2 chữ số và số có 3 chữ số là: $4+90+1350=1444<2008$

  Suy ra chữ số thứ 2008 thuộc số có 4 chữ số

  Số chữ số để viết số có 4 chữ số là $2008-1444=564$ chữ số

  Số số hạng chữ số thứ 2008 là: $564:4=141$

  Chữ số thứ 2008 thuộc số: $(141-1).2+1001=1281$

  và là chữ số 1 của A.

  Tổng chữ số để viết số có 1 chữ số; số có 2 chữ số và số có 3 chữ số là: $4+90+1350=1444<2001$

  Suy ra chữ số thứ 2001 thuộc số có 4 chữ số

  Số chữ số để viết số có 4 chữ số là $2001-1444=557$ chữ số

  Số số hạng chữ số thứ 2008 là: $557:4=139$ dư $1$

  Số trước chữ số thứ 2001 thuộc số: $(139-1).2+1001=1277$

  Chữ số thứ 2001 thuộc số 1279

  và là chữ số 1 của A.

  Tổng chữ số để viết số có 1 chữ số; số có 2 chữ số và số có 3 chữ số là: $4+90+1350=1444<2002$

  Suy ra chữ số thứ 2002 thuộc số có 4 chữ số

  Số chữ số để viết số có 4 chữ số là $2002-1444=558$ chữ số

  Số số hạng chữ số thứ 2008 là: $557:4=139$ dư $2$

  Số trước chữ số thứ 2002 thuộc số: $(139-1).2+1001=1277$

  Chữ số thứ 2002 thuộc số 1279

  và là chữ số 2 của A.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )