Tóm tắt đường lối khang chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) của Đang Cộng sản Đông Dương

Question

Tóm tắt đường lối khang chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) của Đang Cộng sản Đông Dương

in progress 0
Charlie 2 tuần 2021-07-08T18:16:41+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T18:17:47+00:00

  Tóm tắt đường lối khang chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) của Đang Cộng sản Đông Dương

  Trả lời : Toàn dân , toàn diện , trường kỳ , tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.

  0
  2021-07-08T18:18:04+00:00

  Đường lối kháng chiến chống Pháp (1946 – 1954) được Đảng Cộng sản Đông Dương xác định:

   +, toàn dân, toàn diện

   +, trường kì kháng chiến

   +,  tự lực cánh đấu tranh

   +, tranh thủ sự ủng hộ từ bên ngoài.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )