Tóm tắt những thành tựu nghiên cứu khoa học tiêu biểu của Albert Einstein (An-be Anh-xtanh)

Question

Tóm tắt những thành tựu nghiên cứu khoa học tiêu biểu của Albert Einstein (An-be Anh-xtanh)

in progress 0
Eden 21 phút 2021-09-10T02:57:01+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T02:58:06+00:00

  Thuyết tương đối rộng  thuyết tương đối hẹp

  Hiệu ứng quang điện

  Hằng số vũ trụ

  E=mc2

  Thống kê Bose–Einstein

  Ngưng tụ Bose-Einstein

  Sóng hấp dẫn

  Thuyết lượng tử ánh sáng

  Phát xạ kích thích

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )