Tổng của 2 số =760. Tìm 2 số đó biết 1/3 số thứ nhất = 1/5 số thứ hai.

Question

Tổng của 2 số =760. Tìm 2 số đó biết 1/3 số thứ nhất = 1/5 số thứ hai.

in progress 0
Adeline 3 tháng 2021-09-09T18:13:06+00:00 2 Answers 24 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T18:14:14+00:00

  Lời giải:

  Tỉ số giữa số thứ nhất và số thứ hai là:

  $\dfrac15\ :\ \dfrac13 = \dfrac35$

  Coi số thứ nhất chiếm `3` phần, số thứ hai chiếm `5` phần và tổng hai số là `760`.

  Ta được sơ đồ:

  $\qquad \qquad \quad \boxed{\left.\begin{array}{l}\text{Số thứ nhất:}\ \overbrace{|-|-|-|}^{?}\\
  \text{Số thứ hai:}\quad \kern-1pt\underbrace{|-|-|-|-|-|}_{?} \end{array}\ \ \right\}\quad 760\quad}$

  Tổng số phần bằng nhau là:

  $3 + 5 = 8$ (phần)

  Số thứ nhất là:

  $760\ :\ 8 \times 3 = 285$

  Số thứ hai là:

  $760 – 285 = 475$

  Đáp số: Số thứ nhất: `285`

               Số thứ hai: `475`

   

  0
  2021-09-09T18:15:03+00:00

  Giải thích các bước giải:

   Tỉ số của 2 số là :

  $\frac{1}{3}$ :$\frac{1}{5}$ =$\frac{5}{3}$

  Số thứ hai là:

  760:(3+5)x5=475

  Số thứ nhất là :

  760-475=285

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )