Tổng của 2 số là 231.Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải số thứ nhất thì ta được số thứ 2.Tìm 2 số dó

Question

Tổng của 2 số là 231.Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải số thứ nhất thì ta được số thứ 2.Tìm 2 số dó

in progress 0
Audrey 4 tháng 2021-08-24T20:11:29+00:00 2 Answers 29 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-24T20:12:29+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Khi viết thêm chữ số 0 vào bên phải số thứ nhất thì số thứ hai sẽ gấp 10 lần số thứ nhất nên ta có sơ đồ sau:

  Số thứ nhất: |—|

  Số thứ hai: |—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|

  Tổng phần bằng nhau:

    `10+1=11` phần

  Số thứ nhất mà ta tìm được:

    `231:11=21`

  Vì viết thêm chữ số 0 vào bên phải số thứ nhất thì ta được số thứ 2 mà số thứ nhất là `21` nên số thứ hai là `210`.

  0
  2021-08-24T20:12:43+00:00

   Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải 1 số thì số đó gấp lên 10 lần. Vậy số thứ 2 gấp 10 lần số thứ nhất hay số thứ nhất bằng $\frac{1}{10}$ số thứ 2. 
   Ta có sơ đồ: ( Xem hình ạ )
   Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:
              10 + 1 = 11 ( phần )
  Số thứ nhất là:
      231 : 11 x 1 = 21 
  Số thứ hai là:
      231 – 21 = 210 
                    Đáp số: Số thứ 1: 21
                                 Số thứ 2: 210 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )