tổng của 3 số tự nhiên bằng 317.Nếu số thứ nhất chia số thứ hai bắng 3 dư 1.Số thứ hai chia cho số thứ ba cũng bằng 3 dư 1.Tìm số thứ nhất(lời giải ch

Question

tổng của 3 số tự nhiên bằng 317.Nếu số thứ nhất chia số thứ hai bắng 3 dư 1.Số thứ hai chia cho số thứ ba cũng bằng 3 dư 1.Tìm số thứ nhất(lời giải cho mình các bạn nha!

in progress 0
Hailey 16 phút 2021-09-15T07:58:22+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T07:59:34+00:00

  Đáp án: Số thứ nhất là 189

  Giải thích các bước giải:

  Vì số thứ hai chia cho số thứ hai bằng 3 dư 1 và chia cho số thứ ba cũng bằng 3 dư 1

  =>Số thứ hai bằng số thứ ba

  Nếu lấy 317-2=315 (tương đương với số dư)

  Vì số thứ nhất chia cho số thứ hai và số thứ ba đều bằng 3

  =>Số thứ nhất chiếm 3 phần, số thứ hai và số thứ ba đều chiếm 1 phần và tổng số phần là 5

  Số thứ nhất là:

  315/5*3=189

  Tổng của số thứ hai và số thứ ba sau khi trừ số dư là:

  315-189=126

  Tổng của số thứ hai và số thứ ba sau khi cộng số dư là:

  126+2=128

  Vì số thứ hai bằng số thứ ba

  =>Số thứ hai = Số thứ ba = 128/2 =64

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )