Tổng của 5 số là 600 tìm số thứ 5 biết rằng số này dùng bằng trung bình cộng của 4 số còn lại

Question

Tổng của 5 số là 600 tìm số thứ 5 biết rằng số này dùng bằng trung bình cộng của 4 số còn lại

in progress 0
Josie 4 tuần 2021-07-11T13:43:02+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T13:44:31+00:00

  Trung bình mỗi số là :

  600 : 5 = 120
  Số thứ 5 là:

  120 x 4 : 4 = 120

  0
  2021-07-11T13:44:45+00:00

  Trung bình `1` ( mỗi) số là :

  `600 : 5 = 120`
  Số thứ 5 là:

  `120 . 4 : 4 = 120`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )