Tổng của hai số 12 , 27, 205 Tỉ số hai số 5/3 ,5/8 ,4/9 Số bé ……, ……, …… Số lớn ………, ….., …… Tìm số bé ,số lớn

Question

Tổng của hai số 12 , 27, 205
Tỉ số hai số 5/3 ,5/8 ,4/9
Số bé ……, ……, ……
Số lớn ………, ….., ……
Tìm số bé ,số lớn

in progress 0
Gianna 33 phút 2021-09-08T23:48:20+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T23:49:43+00:00

   Bài 1: Tổng hai số là 12, tỉ là 5/3.

  Ta coi số bé là 3 phần bằng nhau thì số lớn là 5 phần như thế. 

  Số bé là:

       12 : ( 5 + 3 ) x 3 = 4,5

  Số lớn là:

       12 – 4,5 = 7,5

                      Đáp số: số lớn: 7,5; số bé: 4,5.

  Bài 2: Tổng hai số là 27, tỉ là 5/8

  Ta coi số bé là 5 phần bằng nhau thì số lớn là 8 phần như thế.

  Số bé là:

       27 : ( 5 + 8 ) x 5 = 135/13

  Số lớn là:

       27 – 135/13 = 216/13

                            Đáp số: số lớn: 216/13; số bé: 135/13.

  Bài 3: Tổng hai số là 205, tỉ số là 4/9

  Ta coi số bé là 4 phần bằng nhau thì số lớn là 9 phần như thế.

  Số bé là:

       205 : ( 4 + 9 ) x 4 = 820/13

  Số lớn là:

       205 – 820/13 = 1845/13

                               Đáp số: số lớn: 1845/13; số bé: 820/13.

  0
  2021-09-08T23:49:54+00:00

  Tổng của 2 số :    12             27             205

  Tỉ số của 2 số :    $\frac{5}{3}$              $\frac{5}{8}$               $\frac{4}{9}$ 

         Số bé :          4,5          10,38            60

        Số lớn :          7,5          16,623        145

  Chúc hok tốt nha !

  Sr vì viết phân số nên phải sửa nhiều.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )