Tổng hai số là 231.Nếu viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số thứ nhất thì được số thứ hai.Tìm hai số đó

Question

Tổng hai số là 231.Nếu viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số thứ nhất thì được số thứ hai.Tìm hai số đó

in progress 0
Eliza 3 tháng 2021-09-03T17:03:36+00:00 2 Answers 21 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-03T17:04:37+00:00

  Đáp án:

   Số bé:21

  Số lớn:210

  Giải thích các bước giải:

  Nếu viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số thứ nhất thì được số thứ hai thì số thứ hai sẽ gấp 10 lần số thứ nhất.

  Ta coi số thứ nhất là 1 phần thì số thứ hai là 10 phần như thế.Tổng là 231

  Tổng số phần bằng nhau là:

       10 + 1 = 11 (phần)

  Số thứ nhất là:

       231 : 11 = 21

  Số thứ hai là: 

  21×10=210

                       Đáp số: Số thứ nhất: 21

                                     Số thứ hai: 210

  0
  2021-09-03T17:05:08+00:00

  $\text{Đáp án + Giải thích các bước giải:}$

  `\text{Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải một số}`

  `\text{Thì số đó gấp lên 10 lần}`

  `\text{→ Số thứ hai gấp 10 lần số thứ nhất}`

  `\text{Ta có sơ đồ sau :}`

  `\text{Số thứ nhất : |—|                                 ( Tổng : 231 )}`

  `\text{Số thứ hai   :  |—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|}`

  `\text{Tổng số phần bằng nhau là :}`

       `1+10=11(phần)`

  `\text{Số thứ nhất là :}`

       `231:11=21`

  `\text{→ Số thứ hai là : 210}`

  `\text{Đáp số : Số thứ nhất : 21   ;   Số thứ hai : 210}`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )