Tổng hợp công thức của 1)Câu điều kiện loại 1 2)Câu điều kiện loại 2 3)Thì hiện tại tiếp diễn,hoàn thành,đơn Bài tập: 1)Barbara___________(do) the sh

Question

Tổng hợp công thức của
1)Câu điều kiện loại 1
2)Câu điều kiện loại 2
3)Thì hiện tại tiếp diễn,hoàn thành,đơn
Bài tập:
1)Barbara___________(do) the shopping in two hours.

in progress 0
Reese 2 tuần 2021-08-29T14:24:14+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-29T14:25:35+00:00

  1) câu đk loại 1

  If+ S + V (ht) + O, s + will  + V(nt)+O

  2) câu đk loại 2

  If + S + V(qk) + O, S + would + V(nt) + O

  3)HTTD

  • Khẳng định: S + BE(am/is/are) + V_ing + O.
  • Phủ định: S + BE(am/is/are) + NOT + V_ing + O.
  • Nghi vấn: BE(am/is/are) + S + V_ing + O.
  • HTHT 
  • Khẳng định: S + have/has + V3/-ed + O.
  • Phủ định: S + have/has + NOT + V3/-ed + O.
  • Nghi vấn: Have/ has + S + V3/-ed + O?
  • HTD
  • Khẳng định: S + V(s,es)+ O
  • Phủ định: S + do not/ does not + V (nt)
  • Nghi vấn: Do/Does + S + V(nt)
  • Bài tập
  • 1) Barbara does the shopping in two hours
  • Mong đc vote ạ 
  • Học tốt ????

  0
  2021-08-29T14:26:07+00:00

  1)Câu điều kiện loại 1:

  If+S+V(HTĐ) ,S+will/can/may(not)……+V(o)

  2)Câu điều kiện loại 2:

  If+S+V(QKĐ),S+would/could/might(not)….+V(o)

  3)Thì hiện tại tiếp diễn:

  Khẳng định:

  S+am/is/are+V-ing+O

  Phủ định:

  S+am/is/are+not+V-ing+O

  Nghi vấn:

  Am/Is/Are+S+V-ing+O?

  4)Thì hiện tại hoàn thành:

  Khẳng định:

  S+has/have+Ved/3+O

  Phủ định:

  S+have/has+not+Ved/3+O

  Nghi vấn:

  Have/Has+S+Ved/3+O?

  5)Thì Hiện tại đơn:

  Khẳng định:

  S+V(s/es/o)+O

  Phủ định:

  S+doesn’t/don’t+V(o)+O

  Nghi vấn:

  Does/Do+S+V(o)+O?

  Bài tập

  1)Barbara___________(do) the shopping in two hours.

  →does(HTĐ)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )