Tổng kết năm học ba lớp 6A,6B,6C có 45 em đạt học sinh giỏi.Số học sinh giỏi của lớp 6A bằng $\frac{1}{3}$ tổng số học sinh giỏi của 3 lớp.Số học sinh

Question

Tổng kết năm học ba lớp 6A,6B,6C có 45 em đạt học sinh giỏi.Số học sinh giỏi của lớp 6A bằng $\frac{1}{3}$ tổng số học sinh giỏi của 3 lớp.Số học sinh giỏi của lớp 6B bằng 120% số học sinh giỏi của lớp 6A.Tính số học sinh giỏi mỗi lớp?

in progress 0
Allison 2 giờ 2021-09-07T09:59:34+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:00:34+00:00

  Số học sinh giỏi của lớp 6A là:

  `45. 1/3 = 15` ( học sinh)

  Đổi : `120% = 120/100 = 6/5`

  Số học sinh giỏi của lớp 6B là:

  `15. 6/5 = 18` ( học sinh)

  Số học sinh giỏi của lớp 6C là:

  `45 – 15 – 18 =12` ( học sinh)

  Vậy lớp 6A,6B,6C lần lượt có số học sinh giỏi là: `15; 18; 12`

   

  0
  2021-09-07T10:01:16+00:00

  Đáp án:

  6A : `15` em

  6B : `18` em

  6C : `12` em

  Giải thích các bước giải:

  lớp 6A có số học sinh giỏi là :

     `45×1/3=15` ( em )

  lớp 6B có số học sinh giỏi là : 

     `15×120÷100=18` ( em )

  lớp 6C có số học sinh giỏi là : 

     `45-(15+18)=12` ( em )

          `Đs:` 6A : `15` em

                  6B : `18` em

                  6C : `12` em

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )