Trách nhiệm của nhà nước trong việc đảm bảo cho nhân dân thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và quản lý xã hội. Lấy ví dụ minh họa

Question

Trách nhiệm của nhà nước trong việc đảm bảo cho nhân dân thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và quản lý xã hội. Lấy ví dụ minh họa

in progress 0
Athena 2 tháng 2021-08-21T16:50:46+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-21T16:52:02+00:00

    Quyền này quy định khả năng của công dân tham gia vào các hoạt động của Nhà nước, của xã hội, thể hiện vai trò làm chủ của nhân dân về chính trị. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội được công dân thực hiện bằng cách trực tiếp hoặc gián tiếp bao gồm hoạt động của công dân tham gia quản lí, tổ chức và xây dựng chính quyền nhà nước, tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa phương, kiến nghị với cơ quan nhà nước, biểu quyết khi nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân. Công dân còn tham gia quản lí nhà nước và xã hội thông qua hoạt động của các tổ chức xã hội, đoàn thể như thông qua mặt trận, công đoàn, đoàn thanh niên, hội phụ nữ…

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )