Trên 1 đĩa cân thăng bằng có 1 cốc đựng 200g dd HCl 10,95% , một miếng đá vôi, và 1 cục kẽm. Bỏ lần lượt miếng đá vôi và cục kẽm vào dd. Sau pư thấy

Question

Trên 1 đĩa cân thăng bằng có 1 cốc đựng 200g dd HCl 10,95% , một miếng đá vôi, và 1 cục kẽm. Bỏ lần lượt miếng đá vôi và cục kẽm vào dd. Sau pư thấy còn lại 1 ít kẽm chưa tan hết. Muốn cân thăng bằng trở lại người ta phải đặt thêm vào đĩa cân này quả cân có khối lượng 9g. Hãy xác định nồng độ % của muối trong dd dịch mới tạo thành.

in progress 0
Josephine 2 tháng 2021-10-01T00:30:48+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T00:32:10+00:00

  $m_{HCl}=200.10,95\%=21,9g$

  $⇒n_{HCl}=\dfrac{21,9}{36,5}=0,6mol$

  $PTHH :$

  $Zn+2HCl\to ZnCl_2+H_2↑(1)$

  $CaCO_3+2HCl\to CaCl_2+CO_2+H_2O(2)$

  Để cân thăng bằng trở lại người ta phải đặt thêm vào đĩa cân này quả cân có khối lượng 9g

  ⇒khối lượng CO2 , H2 bay ra bằng 9g

  Gọi $n_{ZnCl_2}=a;n_{CaCl_2}=b(a,b>0)$

  Ta có :

  $m_{khí}=2a+44b=9g$

  $n_{HCl}=2a+2b=0,6mol$

  Ta có hpt :

  $\left\{\begin{matrix}
  2a+44b=9 & \\ 
  2a+2b=0,6 & 
  \end{matrix}\right.$

  $⇔\left\{\begin{matrix}
  a=0,1& \\ 
  b=0,2 & 
  \end{matrix}\right.$

  $⇒m_{Zn}=0,1.65=6,5g$

  $m_{CaCO_3}=0,2.100=20g$

  $⇒m_{dd\ spu}=6,5+20+200-9=217,5g$

  Theo pt (1) và (2) :

  $n_{ZnCl_2}=n_{Zn}=0,1mol$

  $⇒m_{ZnCl_2}=0,1.136=13,6g$

  $n_{CaCl_2}=n_{Ca}=0,2mol$

  $⇒m_{CaCl_2}=0,2.111=22,2g$

  $⇒C\%_{ZnCl_2}=\dfrac{13,6}{217,5}.100\%=6,25\%$

  $C\%_{CaCl_2}=\dfrac{22,2}{217,5}.100\%=10,2\%$

  0
  2021-10-01T00:32:12+00:00

  Đáp án:

  \(C{\% _{CaC{l_2}}} = \dfrac{{0,15 \times 111}}{{281,6}} \times 100\%  = 10,2\% \)

  \(C{\% _{ZnC{l_2}}} = \dfrac{{0,1 \times 127}}{{281,6}} \times 100\%  = 6,25\% \)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  CaC{O_3} + 2HCl \to CaC{l_2} + C{O_2} + {H_2}O\\
  Zn + 2HCl \to ZnC{l_2} + H_2\\
  {n_{HCl}} = \dfrac{{200 \times 10,95}}{{100 \times 36,5}} = 0,6mol
  \end{array}\)

  Khối lượng 9 g thêm vào đĩa cân chính là khối lượng của khí \(C{O_2}\) và `H_2` thoát ra

  Vì còn thấy còn 1 ít kẽm chưa tan nên \(Zn\) còn dư

  Gọi $n_{ZnCl_2}=a;n_{CaCl_2}=b(a,b>0)$

  Ta có :

  $m_{khí}=2a+44b=9g$

  $n_{HCl}=2a+2b=0,6mol$

  $\left\{\begin{matrix}
  2a+44b=9 & \\ 
  2a+2b=0,6 & 
  \end{matrix}\right.$

  $⇔\left\{\begin{matrix}
  a=0,1& \\ 
  b=0,2 & 
  \end{matrix}\right.$

  $⇒m_{Zn}=0,1.65=6,5g$

  $m_{CaCO_3}=0,2.100=20g$

  $⇒m_{dd\ spu}=6,5+20+200-9=217,5g$

  Theo ptpu:

  $n_{ZnCl_2}=n_{Zn}=0,1mol$

  $⇒m_{ZnCl_2}=0,1.136=13,6g$

  $n_{CaCl_2}=n_{Ca}=0,2mol$

  $⇒m_{CaCl_2}=0,2.111=22,2g$

  $⇒C\%_{ZnCl_2}=\dfrac{13,6}{217,5}.100\%=6,25\%$

  $C\%_{CaCl_2}=\dfrac{22,2}{217,5}.100\%=10,2\%$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )