Trên 2 đĩa cân để 2 cốc đựng dd HCl và H2SO4 sao cho cân ở vị trí thăng bằng. Cho a gam Fe vào cốc đựng dd HCl. b gam Al vào cốc đựng dd H2SO4 thì cân

Question

Trên 2 đĩa cân để 2 cốc đựng dd HCl và H2SO4 sao cho cân ở vị trí thăng bằng. Cho a gam Fe vào cốc đựng dd HCl. b gam Al vào cốc đựng dd H2SO4 thì cân vẫn thăng bằng. Tính tỉ lệ $\frac{a}{b}$
Mong có mod giúp đỡ

in progress 0
Josephine 3 tháng 2021-09-24T22:39:03+00:00 2 Answers 28 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-24T22:40:22+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Coi $m_{dd\ HCl} = m_{dd\ H_2SO_4} = 100(gam)$

  Thí nghiệm 1 :

  $n_{Fe} = \dfrac{a}{56} (mol)$

  $Fe + 2HCl \to FeCl_2 + H_2$

  Theo PTHH :

  $n_{H_2} = n_{Fe} = \dfrac{a}{56}(mol)$

  Sau phản ứng :

  $m_{dd} = m_{Fe} + m_{dd\ HCl} – m_{H_2}$

  $= a + 100 – \dfrac{a}{56}.2 = 100 + \dfrac{27a}{28}(gam)$

  Thí nghiệm 2 :

  $n_{Al} = \dfrac{b}{27}(mol)$

  $2Al + 3H_2SO_4 \to 2Al_2(SO_4)_3 + 3H_2$

  Theo PTHH :

  $n_{H_2} = \dfrac{3}{2}n_{Al} = \dfrac{b}{18}(mol)$

  Sau phản ứng :

  $m_{dd} = m_{Al} + m_{dd\ H_2SO_4} – m_{H_2}$
  $= b + 100 – \dfrac{b}{18}.2 = 100 + \dfrac{8b}{9}(gam)$

  Mà cân vẫn ở vị trí cân bằng, suy ra :

  $100 + \dfrac{27a}{28}= 100 + \dfrac{8b}{9}$

  $⇔ \dfrac{27a}{28} = \dfrac{8b}{9}$

  $⇔ 224b = 243a$

  $⇔ \dfrac{a}{b}= \dfrac{224}{243}$

   

  0
  2021-09-24T22:40:56+00:00

  n Fe=$\frac{a}{56}$ mol

  n Al=$\frac{b}{27}$ mol

  Fe+2HCl→FeCl2+H2↑  (1)

  $\frac{a}{56}$                          $\frac{a}{56}$         mol

  2Al+3H2SO4→Al2(SO4)3+3H2  (2)

  $\frac{b}{27}$                                             $\frac{b}{18}$             mol 

  -vì cho a gam Fe vào cốc đựng dd HCl,b gam Al vào cốc đựng dd H2SO4 thì cân vẫn thăng bằng:

  ⇒m Fe-m khí (1)=m Al-m khí (2)

  ⇔a-$\frac{2a}{56}$=b-$\frac{2b}{18}$        

  ⇔$\frac{27}{28}$.a=$\frac{8}{9}$.b

  ⇒$\frac{a}{b}$ =$\frac{\frac{8}{9} }{\frac{27}{28} }$ =$\frac{224}{243}$ 

  …………………………chúc bạn học tốt……………………..

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )