trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia õ , vẽ 2 tia oy ,oz sao cho : xoy=35*,xoz=70* a, tia oy có phải là tia phân giác của xoz không ?, vì sao b,

Question

trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia õ , vẽ 2 tia oy ,oz sao cho : xoy=35*,xoz=70*
a, tia oy có phải là tia phân giác của xoz không ?, vì sao
b,vẽ õ là tia đối của tia õ, vẽ ot là tia phân giác của xoz , tính toz
c, Tính toy

in progress 0
Eliza 3 tuần 2021-08-23T06:16:38+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T06:18:01+00:00

  Đáp án: a/ tia Oy là tia phân giác của ∠xOz

  b/ ∠zOt = $55^{o}$ 

   c/ ∠yOt = $90^{o}$ 

  Giải thích các bước giải: 

  a/

  trên cùng một nửa mặt phẳng bờ Ox chứa tia Oy có : ∠xOy = $35^{o}$ ; ∠xOz = $70^{o}$ 

  => ∠xOy < ∠xOz ( $35^{o}$ < $70^{o}$ )

  => tia Oy nằm giữa 2 tia Ox và Oz   (1)

  nên ta có : ∠xOy + ∠yOz = ∠xOz

  thay số : ∠xOy = $35^{o}$ ; ∠xOz = $70^{o}$ 

  $35^{o}$ + ∠yOz = $70^{o}$ 

                      ∠yOz = $70^{o}$ – $35^{o}$

                      ∠yOz = $35^{o}$

  lại có ∠xOy = $35^{o}$

  => ∠xOy = ∠yOz = $35^{o}$   (2)

  từ (1) và(2) => tia Oy là tia phân giác của ∠xOz

  b/ 

  vì Ox’ và Ox là 2 tia đối nhau

  => ∠x’Ox là góc bẹt

  => ∠x’Ox = $180^{o}$ 

  – trên cùng 1 nửa mặt phẳng bờ Ox chứa tia Ot có : ∠xOx’ = $180^{o}$ ; ∠xOz = $70^{o}$ 

  => ∠xOz < ∠xOx’ ( $70^{o}$ < $180^{o}$ )

  => tia Oz nằm giữa 2 tia Ox’ và Ox

  nên ta có : ∠xOz + ∠zOx’ = ∠xOx’

  thay số : ∠xOx’ = $180^{o}$ ; ∠xOz = $70^{o}$ 

  $70^{o}$ + ∠zOx’ = $180^{o}$

                       ∠zOx’ = $180^{o}$ – $70^{o}$   

                       ∠zOx’ = $110^{o}$ 

  vì Ot là tia phân giác của ∠zOx’

  => ∠zOt = ∠tOx’ =$\frac{1}{2}$ . ∠zOx’

  thay số : ∠zOx’ = $110^{o}$ 

  ∠zOt = ∠tOx’ =$\frac{1}{2}$ . $110^{o}$ = $55^{o}$ 

  vậy ∠zOt = $55^{o}$ 

  c/

  vì Ox và Ox’ là 2 tia đối nhau

  mà : tia Oy nằm giữa 2 tia Ox và Oz 

          tia Ot là tia phân giác của ∠zOx’

  => tia Oz nằm giữa 2 tia Oy và Ot

  nên ta có : ∠yOz + ∠zOt = ∠yOt

  thay số : ∠yOz = $35^{o}$ ; ∠zOt = $55^{o}$ 

  $35^{o}$ + $55^{o}$ = ∠yOt

          $90^{o}$  = ∠yOt

  vậy ∠yOt = $90^{o}$ 

                                               CHÚC BẠN HỌC TỐT NHOA !                                                    

   

  0
  2021-08-23T06:18:03+00:00

  a/

  trên cùng một nửa mặt phẳng bờ Ox chứa tia Oy có : ∠xOy =

  ; ∠xOz =

   

  => ∠xOy < ∠xOz (

  <

  )

  => tia Oy nằm giữa 2 tia Ox và Oz   (1)

  nên ta có : ∠xOy + ∠yOz = ∠xOz

  thay số : ∠xOy =

  ; ∠xOz =

   

  + ∠yOz =

   

                      ∠yOz =

                      ∠yOz =

  lại có ∠xOy =

  => ∠xOy = ∠yOz =

     (2)

  từ (1) và(2) => tia Oy là tia phân giác của ∠xOz

  b/ 

  vì Ox’ và Ox là 2 tia đối nhau

  => ∠x’Ox là góc bẹt

  => ∠x’Ox =

   

  – trên cùng 1 nửa mặt phẳng bờ Ox chứa tia Ot có : ∠xOx’ =

  ; ∠xOz =

   

  => ∠xOz < ∠xOx’ (

  <

  )

  => tia Oz nằm giữa 2 tia Ox’ và Ox

  nên ta có : ∠xOz + ∠zOx’ = ∠xOx’

  thay số : ∠xOx’ =

  ; ∠xOz =

   

  + ∠zOx’ =

                       ∠zOx’ =

     

                       ∠zOx’ =

   

  vì Ot là tia phân giác của ∠zOx’

  => ∠zOt = ∠tOx’ =

  . ∠zOx’

  thay số : ∠zOx’ =

   

  ∠zOt = ∠tOx’ =

  . =

   

  vậy ∠zOt =

   

  c/Vì Ox và Ox’ là 2 tia đối nhau

  mà : tia Oy nằm giữa 2 tia Ox và Oz 

          tia Ot là tia phân giác của ∠zOx’

  => tia Oz nằm giữa 2 tia Oy và Ot

  nên ta có : ∠yOz + ∠zOt = ∠yOt

  thay số : ∠yOz =

  ; ∠zOt =

   

  +

  = ∠yOt

         

    = ∠yOt

  vậy ∠yOt =

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )