Trên Internet con người có thể làm gì ? A. Internet net giúp tìm kiếm thông tin qua địa chỉ do người sáng lập dịch vụ lập B. Giúp tìm kiếm Thoòng tin

Question

Trên Internet con người có thể làm gì ?
A. Internet net giúp tìm kiếm thông tin qua địa chỉ do người sáng lập dịch vụ lập
B. Giúp tìm kiếm Thoòng tin bằng máy tìm kiếm
C. Tìm kiếm thông tin , gửi , nhận thư điện tử
D. Gửi , nhận thư điện tử

in progress 0
Gianna 1 năm 2021-08-09T10:35:13+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T10:36:26+00:00

  Trên Internet con người có thể làm gì ?

  A. Internet net giúp tìm kiếm thông tin qua địa chỉ do người sáng lập dịch vụ lập

  B. Giúp tìm kiếm Thoòng tin bằng máy tìm kiếm

  C. Tìm kiếm thông tin , gửi , nhận thư điện tử

  D. Gửi , nhận thư điện tử

  Tất cả đều đúng

  0
  2021-08-09T10:37:09+00:00

  Trên Internet con người có thể làm gì ?

  A. Internet net giúp tìm kiếm thông tin qua địa chỉ do người sáng lập dịch vụ lập

  B. Giúp tìm kiếm Thoòng tin bằng máy tìm kiếm

  C. Tìm kiếm thông tin , gửi , nhận thư điện tử

  D. Gửi , nhận thư điện tử

  chọn C

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )