Trên mạch 1 của gên có X1=360 hiệu X1 và A1 =15% hiệu T1 và A1 =20% trên mạch 2 hiệu X2 và T2 =5% tính số nu mỗi loại

Question

Trên mạch 1 của gên có X1=360 hiệu X1 và A1 =15% hiệu T1 và A1 =20% trên mạch 2 hiệu X2 và T2 =5% tính số nu mỗi loại

in progress 0
Ivy 5 tháng 2021-07-09T00:53:06+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T00:54:21+00:00

  Theo đề bài ta có:

  + $X_{1}-A_{1}=15$%

  →$X_{1}=15$% $+A_{1}$ (1)

  + $T_{1}-A_{1}=20$%

  →$T_{1}=20$% $+A_{1}$ (2)

  + $X_{2}-T_{2}=5$%

  mà theo nguyên tắc bổ sung:

  $X_{2}=G_{1};T_{2}=A_{1}$, thay vào pt ta có

  $G_{1}-A_{1}=5$%

  →$G_{1}=5$% $+A_{1}$(3)

  Mặt khác: $A_{1}+T_{1}+G_{1}+X_{1}=100$%

  thay (1),(2),(3) vào pt trên ta được:

  $A_{1}+(20+A_{1})+(5+A_{1})+(15+A_{1})=100$%

  ⇔$A_{1}=15$%

  →tỉ lệ nu mỗi loại là: $A_{1}=15$%; $T_{1}=35$%; $G_{1}=20$%; $X_{1}=30$%

  mà số nu $X_{1}=360$

  → số lượng nu mỗi loại trên mỗi mạch của gen là

  $A_{1}=T_{2}=\frac{360*15}{30}=180$

  $T_{1}=A_{2}=\frac{360*35}{30}=420$

  $X_{1}=G_{2}=360$

  $G1_{1}=X_{2}=\frac{360*20}{30}=240$

  ⇒ Số nu mỗi loại của gen là:

  $A=T=A_{1}+A_{2}=180+420=600$

  $G=X=G_{1}+G_{2}=240+360=600$

   

  0
  2021-07-09T00:55:03+00:00

  Đáp án:

  – Theo nguyên tắc bổ sung, ta có:

  · `\%X_1 – \%A_1 = 15\%`

  `⇒ \%X_1 = \%A_1 + 15\%`

  · `\%T_1 – \%A_1 = 20\%`

  `⇒ \%T_1 = \%A_1 + 20\%`

  · `\%X_2 – \%T_2 = 5\%`

  `⇒ \%X_2 = \%T_2 + 5\%`

  `⇒ \%G_1 = \%A_1 + 5\%`

  – Ta lại có:

  `\%A_1 + \%T_1 + \%X_1 + \%G_1 = 100\%`

  `⇒ \%A_1 + \%A_1 + 20\% + \%A_1 + 15\% + \%A_1 + 5\% = 100\%`

  `⇒ \%A_1 = 15\%`

  – Tỉ lệ % của `X_1` trên mạch là:

  `15\% + 15\% = 30\%`

  – Tổng số Nu của mạch là:

  `360 : 30\% = 1200` Nu 

  – Tổng số Nu của gen là:

  `1200 × 2 = 2400` Nu

  – Tỉ lệ % của `G_1` trên mạch là:

  `15\% + 5\% = 20\%`

  – Tỉ lệ % của `T_1` trên mạch là:

  `15\% + 20\% = 35\%`

  – Tỉ lệ % của Nu loại G trên gen là:

  `\%G = {\%G_1 + \%X_1}/2 = 25\%`

  – Tỉ lệ % của Nu loại A trên gen là:

  `\%A = {\%A_1 + \%T_1}/2 = 25\%`

  – Số Nu loại G và X của gen là:

  `2400 × 25\% = 600` Nu

  – Số Nu loại A và T của gen là:

  `2400 × 25\% = 600` Nu

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )