Trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho góc xOy =30°; xOz=110°: a. Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia

Question

Trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho góc xOy =30°; xOz=110°:
a. Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
b.Tính góc yOz= ?
c. Vẽ Ot là tia phân giác của góc yOz. Tính góc xOz, tOx

in progress 0
Ivy 1 năm 2021-10-04T02:07:46+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T02:08:46+00:00

  `a,` Trên nửa mp bờ `Ox` chứa `∠xOy<∠xOz (30^0 < 110^0)`
  `=>Oy` nằm giữa `2` tia `Ox` và `Oz(1)`
  `b,` Từ: `(1)=> ∠xOy + ∠yOz = xOz`
  `=>yOz=110^0-30^0=90^0`
  `c,` Vì `Ot` là tia phân giác của `∠zOy` nên:
  `=>yOt=∠zOy=(90^0)/2=45^0`
  `=>∠xOy+∠yOt=∠xOt`
  `=>∠xOt=30^0+45^0=75^0`

  0
  2021-10-04T02:09:18+00:00

  `a,` Trên nửa mặt phằng bờ chứa tia `Ox` có `∠xOy<∠xOz(30^0 < 110^0)`

  `=>Oy` nằm giữa `2` tia `Ox;Oz`

  `b,` Vì: `Oy` nằm giữa `2` tia `Ox;Oz` nên:

  `=> ∠xOy+∠yOz=xOz`

  `=>yOz=∠xOz-∠xOy=110^0-30^0=90^0`

  `c,` Vì `Ot` là tia phân giác của `∠zOy` nên:

  `=>∠zOt=yOt=∠zOy=(90^0)/2=45^0`

  Ta có: `∠xOy+∠yOt=∠xOt`

  `=>∠xOt=30^0+45^0=75^0`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )