Trên một phân tử mARN có tổng số X và U bằng 30% số nuclêôtit của mạch, G lớn hơn U là 10% số nuclêôtit của mạch, U bằng 180 nuclêôtit. Một trong hai

Question

Trên một phân tử mARN có tổng số X và U bằng 30% số nuclêôtit của mạch, G lớn hơn U là 10% số nuclêôtit của mạch, U bằng 180 nuclêôtit. Một trong hai mạch đơn của gen sinh ra phân tử mARN đó có T=20%, G=30% số nuclêôtit của mạch.
1. Xác định số lượng từng loại nuclêôtit trên phân tử mARN
2. Khi gen sao mã 3 đợt cần môi trường cung cấp bao nhiêu nuclêôtit cho mỗi loại.

in progress 0
Faith 3 tuần 2021-07-09T21:55:32+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T21:56:58+00:00

  $1/$

  * Số lượng từng loại nuclêôtit trên phân tử mARN

  Gọi số Nu từng loại trên mARN: Am, Um, Gm , Xm .

  Gọi số Nu từng loại trên mạch đã cho là mạch 1: A1,T1= 20%, G1= 30% , X1.

  Gọi số Nu từng loại trên mạch còn lại là mạch 2: A2, U2, G2, X2 .

  – Theo bài ra ta có hệ PT:    Xm+Um= 30%

  – Nếu mạch 1 làm khuôn thì theo NTBS ta có Xm= G1 = 30%( Điều này trái giả thiết vì Xm+Um= 30% và Um= 0% ).

  – Vậy mạch 2 là mạch làm khuôn ta có:  Um=T1 =20% , Mà Um= 180  (nu)

                                                                   Gm = G1 = 30% = 180/ 20%x 30% = 270 (nu)

                                                                   Xm = 10% = 90(nu)

                                                                   Am = 100%-60%= 40% = 360 (nu)

  $2/$ 

  Số Nu môi trường cung cấp cho gen trên sao mã 3 đợt  là:

  A =  360 x 3= 1080 (Nu)

  U =  180 x 3= 540 (Nu)

  G = 270 x 3 = 810 ( Nu)

  X = 90 X 3= 270 (Nu)

  0
  2021-07-09T21:57:30+00:00

  Trên mARN có: X = 30% – U

  G = U + 10% => A = 60% – U

  TH1: tỉ lệ T và G trên là của mạch mã gốc => tỉ lệ trên mARN: A=20%, X=30% => U=0% => Loại

  TH2: tỉ lệ T và G trên là của mạch bổ sung => tỉ lệ trên mARN: U= 20% => A= 40%, X= 10%, G=30%

  Mà U=240 => mạch mã gốc mARN mạch bổ sung

  A = U = T = 20%=240

  T = A = A = 40%= 480

  G = X = X = 10%=120

  X = G = G = 30%=360

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )