trên tia ax lấy 2 điểm B,C sao cho AB =5 cm AC= 8cm . a) so sánh AB và BC b) gọi M là trung điểm của AB tính độ dài MC

Question

trên tia ax lấy 2 điểm B,C sao cho AB =5 cm AC= 8cm .
a) so sánh AB và BC
b) gọi M là trung điểm của AB tính độ dài MC

in progress 0
Harper 1 tháng 2021-08-09T16:13:13+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T16:14:47+00:00

  `a,` Ta có: `BC=AC-AB=8-5=3cm`

  `=>AB>BC(5>3cm)`

  `b,` Vì `M` là trung điểm của `AB` nên:

  `=>AM=BM=5/2=2,5cm`

  `=>MC=BM+BC=2,5+3=5,5cm`

   

  0
  2021-08-09T16:14:58+00:00

  [Em tự vẽ hình nhé]

  a) Trên tia \(Ax\) ta có \(AB< AC\) (vì \(5cm<8cm\))

  \(\Rightarrow\) Điểm \(B\) nằm giữa hai điểm \(A\) và \(C\)

  \(\Rightarrow AB + BC =AC\)

  \(\Rightarrow BC = AC – AB = 8 – 5 = 3cm\)

  Ta có : \(AB = 5cm ; BC = 3cm\).

  Mà \(5cm>3cm\) nên \(AB> BC.\)

  b) Vì \(M\) là trung điểm của đoạn \(AB\) nên ta có :

             \(AM = MB = \dfrac{AB}{2} =\dfrac{5}{2} = 2,5cm \)

  Ta có :  điểm \(M\) nằm giữa hai điểm \(A\) và \(B\) (do \(M\) là trung điểm của đoạn \(AB\)).

  Lại có điểm \(B\) nằm giữa hai điểm \(A\) và \(C\).

  Từ đó suy ra điểm \(M\) nằm giữa hai điểm \(A\) và \(C\).

  \(\Rightarrow AM + MC =AC\)

  \(\Rightarrow MC = AC – AM = 8 – 2,5 = 5,5cm\)

  Vậy \(MC =5,5cm.\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )