Trên tia Ha vẽ hai điểm M, N sao cho HM = 6cm ; HN = 9cm . Gọi K là trung điểm MN a) trong ba điểm H, M, N điểm nào nằm giữa ? b) so sánh MK và MN ?

Question

Trên tia Ha vẽ hai điểm M, N sao cho HM = 6cm ; HN = 9cm . Gọi K là trung điểm MN
a) trong ba điểm H, M, N điểm nào nằm giữa ?
b) so sánh MK và MN ?
c ) M là trung điểm KN không ? Vì sao ?
Nhanh với ạ
13h40 mình nộp rồi
Làm ít nhất là 19 dòng nha

in progress 0
Mary 2 tuần 2021-11-28T13:14:36+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-28T13:16:06+00:00

   a)trên tia Ha có HM<HN(6<9)⇒M nằm giữa H,N

  b)ta có M nằm giữa H,N

  ⇒MN=HN-HM thay HN=9cm ;HM=6cm

  ⇒MN=9-6

  ⇒MN=3(cm)

  ta có K là trung điểm của đoạn thẳng MN⇒MK=KN=3/2=1,5

  MK=1,5cm

  MN=3cm

  ⇒MN>MK(3>1,5)

  c)M không phải là trung điểm của đoạn thẳng KN vì MN và MK không bằng nhau

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )