Trên tia Ox lấy điểm A và điểm B sao cho OA=4cm,OB=8cm a)Điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ?Vì sao b)Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB không

Question

Trên tia Ox lấy điểm A và điểm B sao cho OA=4cm,OB=8cm
a)Điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ?Vì sao
b)Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB không ?Vì sao?
c)Trên tia đối của tia BO lấy điểm C sao cho BC=2cm.Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng BC.Tính AI

in progress 0
Peyton 2 tuần 2021-11-24T19:35:00+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T19:36:25+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Nhấn vào ảnh để xem hình

  0
  2021-11-24T19:36:29+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  O_____________________A_____________________B______I______C___________x

  a) Điểm A nằm giữa hai điểm còn lại,vì OA<OB (vì 4cm<8cm)

  b) (Muốn chứng minh điểm A là trung điểm của OB thì phải tìm AB trước em nhé)

  Điểm A nằm giữa hai điểm O và B nên ta có:

  OA+AB=OB

   4  +AB=8

         AB=8-4

         AB=4

  ⇒ AB=4(cm)

  Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB,vì:

   + Điểm A nằm giữa O và B.

   + OA=AB=$\frac{OB}{2}$=$\frac{8}{2}$=4(cm)

  c) (Muốn tính AI thì phải tìm BI trước em nhé)

  Vì I là trung điểm của đoạn thẳng BC nên ta có:

  BI=IC=$\frac{BC}{2}$=$\frac{2}{2}$=1(cm)

  Vì B nằm giữa hai điểm A và I nên ta có:

  AB+BI=AI

    4 + 1=AI

          5=AI

  ⇒ AI=5(cm)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )