Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 3cm, OB = 5cm. Gọi M là trung điểm của AB. Tính độ dài OM

Question

Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 3cm, OB = 5cm. Gọi M là trung điểm của AB. Tính độ dài OM

in progress 0
Faith 3 tháng 2021-09-09T10:38:35+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T10:39:45+00:00

  Đáp án:

  OM=4cm

  Giải thích các bước giải:

  OA=3, OB=5, M la trung diem cua AB => OM = (OA+OB)/2 = 4cm

  0
  2021-09-09T10:39:55+00:00

  Trên tia Ox ta có OA < OB (3cm < 5cm) nên điểm A nằm giữa hai điểm O và B

  \(\Rightarrow OA + AB = OB\)

  \(\Rightarrow AB = OB – OA = 5-3 = 2 (cm)\)

  Vì M là trung điểm của AB nên AM = MB = \(\dfrac{AB}{2} = \dfrac{2}{2}\) = 1cm.

  Ta có M nằm giữa hai điểm A và B (vì M là trung điểm của AB), do đó M nằm giữa hai điểm O và B

  \(\Rightarrow OM + MB = OB\)

  \(\Rightarrow OM = OB – MB = 5-1 = 4 (cm)\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )