Treo 1 vật vào 1 lực kế trong không khí thì lực kế chỉ 13.8 N. Vẫn treo vật bằng lực kế nhưng nhúng vật chìm hoàn toàn trong nước thì lực kế chỉ 8.8 N

Question

Treo 1 vật vào 1 lực kế trong không khí thì lực kế chỉ 13.8 N. Vẫn treo vật bằng lực kế nhưng nhúng vật chìm hoàn toàn trong nước thì lực kế chỉ 8.8 N . Cho trọng lượng riêng của nước là 10000N/m^3.
a)Vì sao có sự chênh lệch này? Giải thích.
b)Tính lực đẩy Ác-si-mét khi vật nhúng chìm trong nước và thể tích của vật
c)Tính trọng lượng riêng và khối lượng riêng của chất lm nên vật
Giải hộ e vs mong được giải xong sớm ạ

in progress 0
Sarah 1 năm 2021-08-09T10:34:22+00:00 2 Answers 21 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T10:35:37+00:00

  Đáp án:

   $\begin{align}
    & b){{F}_{A}}=5N;V={{5.10}^{-4}}{{m}^{3}} \\ 
   & c){{d}_{v}}=27600N/{{m}^{3}};{{D}_{v}}=2760kg/{{m}^{3}} \\ 
  \end{align}$

  Giải thích các bước giải:

   $P=13,8N;P’=8,8N$

  a) do khi vật được nhúng vào nước thì vật chịu tác dụng của lực đẩy ac-si-mét nên Lực kế bị giảm

  b) Lực đẩy ac-si-met: 

  ${{F}_{A}}=P-P’=13,8-8,8=5N$

  thê tích của vật: 

  ${{V}_{v}}=\dfrac{{{F}_{A}}}{{{d}_{nc}}}=\dfrac{5}{10000}={{5.10}^{-4}}{{m}^{3}}$

  c) Trọng lượng riêng của vật:

  ${{d}_{v}}=\dfrac{P}{{{V}_{v}}}=\dfrac{13,8}{{{5.10}^{-4}}}=27600N/{{m}^{3}}$

  Khối lượng riêng:

  ${{D}_{v}}=\dfrac{{{d}_{v}}}{10}=2760kg/{{m}^{3}}$

  0
  2021-08-09T10:35:55+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a) vì do có lực đẩy acsimét tác dụng vào vật.

  b) Lực đẩy acsimet khi vật nhúng chìm vào trong nc là:

           FA= P-F=13,8-8,8=5(N)

  Thể tích của vật là:

          FA= d.V=>V=FA/d=5/10000=0,0005(m³)

  c) Trọng lượng riêng là:

          d=P/V=13,8/0,0005=27600(N/m³)

      Khối lượng riêng là:

          D=d/10=27600/10=2760(kg/m³)

        

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )