Trình bày các chức năng của triết học Mác-Lênin. Cho ví dụ minh họa.

Question

Trình bày các chức năng của triết học Mác-Lênin. Cho ví dụ minh họa.

in progress 0
Mackenzie 1 tháng 2021-11-08T20:58:41+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-08T21:00:24+00:00

  Triết học Mác – Lênin có vai trò đặc biệt quan trọng. Trong điều kiện hiện nay, triết học Mác – Lênin vẫn giữ được tính khoa học và đúng đắn, vẫn giữ nguyên giá trị định hướng cho những người cách mạng; nó giúp cho Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam nhận thức đúng các vấn đề của thời đại có liên quan chặt chẽ đến đổi mới tư duy lý luận; đồng thời, là cơ sở lý luận và phương pháp để tư duy đúng đắn về con đường phát triển của cách mạng Việt Nam. Trên cơ sở đó, tác giả nhấn mạnh rằng, nắm vững các vấn đề cơ bản của triết học mácxít và không ngừng hoàn thiện phương pháp tư duy có ý nghĩa vô cùng to lớn trong đổi mới nhận thức, đổi mới tư duy lý luận.

  0
  2021-11-08T21:00:34+00:00

  Triết học Mác – Lênin giải quyết mối quan hệ giữa vật chất và ý thức trên lập trường duy vật biện chứng và nghiên cứu những quy luật vận động, phát triển chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )