trình bày cách thức biến đổi của lượng và chất

Question

trình bày cách thức biến đổi của lượng và chất

in progress 0
Melanie 1 tuần 2021-09-12T23:36:16+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T23:37:58+00:00

  a) Sự biến đổi về lượng dẫn đến sự biến đổi về chất:

  – Lượng biến đổi trước, biến đổi từ từ. 

  – Sự biến đổi về chất of svht bao h cx bắt đầu từ sự biến đổi về lượng. 

  – Độ là giới hạn mà trong đó sự biến đổi về lượng chưa lm cho chất mới ra đời. 

  – Điểm nút:là tại đó sự biến đổi về lượng lm cho chất biến đổi. 

  b) Chất mới ra đời lại bao hàm 1 lượng mới:

  – Chất biến đổi sau, biến đổi nhanh. 

  – Khi chất mới ra đời lại bai hàm 1 lượng mới tạo nên sự thống nhất giữa chất và lượng. 

  0
  2021-09-12T23:38:09+00:00

  Sự biến đổi về lượng dẫn đến sự biến đổi về chất:

  Lượng biến đổi trước, biến đổi từ từ. 

  Sự biến đổi về chất of svht bao h cx bắt đầu từ sự biến đổi về lượng. 

  Độ là giới hạn mà trong đó sự biến đổi về lượng chưa lm cho chất mới ra đời. 

  Điểm nút:là tại đó sự biến đổi về lượng lm cho chất biến đổi. 

  Chất mới ra đời lại bao hàm 1 lượng mới:

  Chất biến đổi sau, biến đổi nhanh. 

  Khi chất mới ra đời lại bai hàm 1 lượng mới tạo nên sự thống nhất giữa chất và lượng. 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )