trình bày chiến thắng bạch đằng của ngô quyền

Question

trình bày chiến thắng bạch đằng của ngô quyền

in progress 0
Mary 3 tháng 2021-09-24T22:28:17+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-24T22:29:22+00:00

  – Cuối năm 938, quân Nam Hán do Lưu Hoằng Tháo chỉ huy kéo vào vùng biển nước ta. Ngô Quyền cho một toán thuyền nhẹ ra đánh nhử quân địch vào sông Bạch Đằng lúc nước triều đang lên.

  – Lưu Hoằng Tháo hăm hở dốc quân đuổi theo, lọt vào trận địa mai phục của ta mà không biết.

  – Nước triều rút, Ngô Quyền hạ lệnh dốc toàn lực lượng đánh quật trở lại. Quân Nam Hán chống cự không nổi phải rút chạy ra biển.

  – Quân giặc thiệt hại quá nửa, tướng giặc Lưu Hoằng Tháo bị chết. Vua Nam Hán được tin bại trận đã hốt hoảng, vội hạ lệnh thu quân về nước.

  – Trận Bạch Đằng của Ngô Quyền đã kết thúc hoàn toàn thắng lợi.

  0
  2021-09-24T22:29:54+00:00

  *Diễn biến :

  – Cuối năm 938, đoàn thuyền quân Nam Hán do Lưu Hoằng Tháo chỉ huy tiến vào vùng biển nước ta.

  – Thủy triều đang dâng cao, quân ta đánh nhử giặc vào cửa sông Bạch Đằng.

  – Lưu Hoằng Tháo thúc quân hăm hở đuổi theo, vượt qua bãi cọc ngầm mà không biết

  – Nước triều bắt đầu rút, Ngô Quyền hạ lệnh dốc toàn lực lượng đánh quật trở lại.

  – Quân Nam Hán chống cự không nổi phải rút chạy ra biển

  – nước triều rút bãi cọc ngầm nhô lên đâm thủng thuyền giặc, quân ta dốc toàn lực lượng tấn công.

  – Lưu Hoằng Tháo bị giết tại trận.

  ⇒Trận chiến trên sông Bạch Đằng của Ngô Quyền thắng lợi.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )