Trình bày nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975). Theo em, từ nguyên nhân thắng lợi đó, bài học kinh nghiệm gì được

Question

Trình bày nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975). Theo em, từ nguyên nhân thắng lợi đó, bài học kinh nghiệm gì được rút ra cho cách mạng Việt Nam đối với cuộc đấu tranh bảo vệ tổ quốc trong mọi thời đại?

in progress 0
Sarah 1 năm 2021-09-25T15:41:32+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-25T15:42:34+00:00

  1. Nguyên nhân thắng lợi:

  – Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, với đường lối chính trị, quân sự độc lập, tự chủ đúng đắn, sáng tạo, phương pháp đấu tranh linh hoạt.

  – Hậu phương miền Bắc không ngừng lớn mạnh, đáp ứng kịp thời các yêu cầu của cuộc chiến đấu ở hai miền.

  – Có sự phối hợp chiến đấu, đoàn kết giúp đỡ nhau trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung của ba dân tộc ở Đông Dương; sự đồng tình ủng hộ, giúp đỡ to lớn của các nước xã hội chủ nghĩa khác; phong trào nhân dân Mĩ và nhân dân thế giới phản đối cuộc đấu tranh xâm lược Việt Nam của đế quốc Mĩ.

  2. Ý nghĩa lịch sử:

  * Đối với Việt Nam:

  – Chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa thực dân – đế quốc trên đất nước ta. Hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, thống nhất đất nước.

  – Mở ra kỉ nguyên mới của lịch sử dân tộc – kỉ nguyên đất nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội.

  * Đối với thế giới:

  – Tác động mạnh đến tình hình nước Mĩ và thế giới, là nguồn cổ vũ to lớn đối với phong trào cách mạng thế giới, nhất là đối với phong trào giải phóng dân tộc.

  – Là một sự kiện có “tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”.

  0
  2021-09-25T15:42:50+00:00

  Nguyên nhân thắng lợi:

  – Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, với đường lối chính trị, quân sự độc lập, tự chủ đúng đắn, sáng tạo, phương pháp đấu tranh linh hoạt.

  – Hậu phương miền Bắc không ngừng lớn mạnh, đáp ứng kịp thời các yêu cầu của cuộc chiến đấu ở hai miền.

  – Có sự phối hợp chiến đấu, đoàn kết giúp đỡ nhau trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung của ba dân tộc ở Đông Dương; sự đồng tình ủng hộ, giúp đỡ to lớn của các nước xã hội chủ nghĩa khác; phong trào nhân dân Mĩ và nhân dân thế giới phản đối cuộc đấu tranh xâm lược Việt Nam của đế quốc Mĩ.

  – Từ đó rút ra bài học: chúng ta cần phải đoàn kết, keo sơn gắn bó, bảo vệ lẫn nhau. Ngoài ra, cần phải yêu nước vì chính những cái đó cũng chính là sức mạnh đẻ chúng ta bảo vệ tổ quốc 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )