Trình bày nội dung cơ bản và kết quả thực hiên đường lối đổi mới toàn diện đất nước được Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra tại Đại hội lần thứ VI (12/1986)

Question

Trình bày nội dung cơ bản và kết quả thực hiên đường lối đổi mới toàn diện đất nước được Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra tại Đại hội lần thứ VI (12/1986).

in progress 0
Valerie 1 năm 2021-12-06T10:08:37+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T10:10:16+00:00

  Đáp án

  0
  2021-12-06T10:10:24+00:00

  Nội dung cơ bản về đường lối đổi mới toàn diện đất nước được đề ra tại đại hội VI (12/1986).

  Đổi mới về kinh tế. Đại hội xác định khoa học kĩ thuật là động lực to lớn đẩy mạnh quá trình phát triển kinh tế xã hội có vị trí then chốt trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội:

  – Xóa bỏ nền kinh tế bao cấp, từ bỏ công hữu hóa cơ cấu kinh tế nhiều thành phần

  – Đổi mới về cơ cấu quản lý kinh tê, cơ chế kế oạch hóa theo phương thức hoạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa. Từ bỏ kế hoạch hóa tập trung sang tạp lập cơ chế quản lý kinh tế giữa hàng hóa và tiền tệ.

  Đổi mới về chính trị:

  – Đổi mới vai trò lãnh đạo của Đảng, đôiủ mới quản lý và điều hành của nhà nước phù hợp với cơ cấu và cơ chế kinh tế mới.

  – Đổi mới về quan hệ hợp tác quốc tế theo hướng mở, kêu gojihowjp tác và đầu tư nước ngoài.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )