Trình bày phương pháp hóa học nhận biết 3 dung dịch sau: glucozơ, axit axetic, rượu etylic

Question

Trình bày phương pháp hóa học nhận biết 3 dung dịch sau: glucozơ, axit axetic, rượu etylic

in progress 0
Delilah 2 tháng 2021-10-13T03:13:51+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T03:14:57+00:00

  Đáp án:

  – lấy mẫu , đánh dấu

  – nhúng quỳ tím vào các mẫu thử

  + mẫu thử nào làm quỳ tím hóa đỏ -> axitxetic

  + mẫu thử nào k hiện tượng -> glucozo , rượu etylic (1)

  – cho Na vào mẫu thử nhóm (1)

  + mẫu thử nào có khí bay lên -> rượu etylic

  2C2H5OH + 2Na -> 2C2H5ONa + H2

  + mẫu thử nào ko hiện tượng -> glucozo  (2)

  – cho AgNO3/NH3 vào mẫu thử nhóm (2)

  + mẫu thử nào xuất hiện kết tủa trắng bạc -> glucozo 

  0
  2021-10-13T03:15:13+00:00

  Đưa giấy quỳ vào các chất. Axit axetic làm quỳ hoá đỏ.

  Cho $AgNO_3/NH_3$ vào 2 chất còn lại. Glucozơ có phản ứng tráng bạc, còn lại là rượu etylic.

  $C_6H_{12}O_6+Ag_2O\buildrel{{NH_3}}\over\to C_6H_{12}O_7+2Ag$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )