trình bày sự khác nhau giữa 2 câu nói trên trong sự kiện quá trình phát sinh loại người “Bàn tay trở thành công cụ lao động” “Bàn tay trở thành cơ qua

Question

trình bày sự khác nhau giữa 2 câu nói trên trong sự kiện quá trình phát sinh loại người
“Bàn tay trở thành công cụ lao động”
“Bàn tay trở thành cơ quan chế tác công cụ lao động”

in progress 0
Abigail 4 tuần 2021-07-11T00:19:47+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T00:20:53+00:00

  “Bàn tay trở thành công cụ lao động”

  Bàn tay – một bộ phận của con người được ví là công cụ lao động – một đồ vật không có sức sống vô tri vô giác như gang tay , đồ bảo hộ , chổi , cuốc , xẻng , liềm , … => Bàn tay như một đồ vật

   “Bàn tay trở thành cơ quan chế tác công cụ lao động”

  Bàn tay – một bộ phận của con người được ví là cơ quan chế tác công cụ lao động – bộ phận đóng góp sự hình thành của dụng cụ lao động như gang tay , đồ bảo hộ , chổi , cuốc , xẻng , liềm , … => Bàn tay góp phần hình thành đồ vật – dụng cụ lao động

  0
  2021-07-11T00:21:03+00:00

  *Khác nhau:

  – “Bàn tay trở thành công cụ lao động”: Là Một bộ phận của con người được ví là công cụ lao động (gọi là bàn ta ); Là một đồ vật không có sức sống vô tri vô giác như gang tay , chổi , cuốc ,đồ bảo hộ  ,…..

  `text(⇒ Do đó người ta nới  Bàn tay “Bàn tay trở thành công cụ lao động” cũng như một đồ vật)`

  – “Bàn tay trở thành cơ quan chế tác công cụ lao động”: Là một bộ phận của con người được ví là cơ quan chế tác công cụ lao động ( cũng được gọi là bàn tay ); Là bộ phận đóng góp sự hình thành của dụng cụ lao động như gang tay , chổi , cuốc ,đồ bảo hộ,……..

  `text(⇒ Do đó người ta mới nói “Bàn tay góp phần hình thành đồ vật dụng cụ lao động”)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )