trình bày sự nở vì nhiệt của các chất rắn ,lỏng, khí.so sánh sự nở vì nhiệt của các chất rắn, lỏng, khí

Question

trình bày sự nở vì nhiệt của các chất rắn ,lỏng, khí.so sánh sự nở vì nhiệt của các chất rắn, lỏng, khí

in progress 0
Ruby 1 năm 2021-07-11T08:45:54+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T08:47:19+00:00

  chất rắn :

  chất rắn nở ra khi nóng lên , co lại khi lạnh đi 

  – Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau

  chất lỏng :

  – chất lỏng nở ra khi nóng lên co lại khi lạnh đi 

  – Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau

  chất khí :

  – chất khí nở ra khi nóng lên , co lại khi lạnh đi

  – Các chất khi khác nhau nở vì nhiệt giống nhau

   So sánh : chất khỉ nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng , chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn

  0
  2021-07-11T08:47:38+00:00

  *Sự nở vì nhiệt của các chất rắn, lỏng, khí:

  -Chất rắn:

  +Chất rắn nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.

  +Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.

  -Chất lỏng:

  +Chất lỏng nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.

  +Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.

  -Chất khí:

  +Chất khi nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.

  +Các chất khi khác nhau nở vì nhiệt giống nhau.

  *So sánh sự nở vì nhiệt của các chất rắn, lỏng, khi:

  -Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng, chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn( chất khí nở vì nhiệt nhiều nhất, chất rắn nở vì nhiệt ít nhất)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )