Trình bày tóm tắt chiến thắng cầu Giấy lần thứ nhất và lần thứ hai?Ý nghĩa lịch sử của hai chiến thắng đó *Lưu ý ko chéo mạng ạ!!

Question

Trình bày tóm tắt chiến thắng cầu Giấy lần thứ nhất và lần thứ hai?Ý nghĩa lịch sử của hai chiến thắng đó
*Lưu ý ko chéo mạng ạ!!

in progress 0
Madelyn 1 tháng 2021-08-05T01:32:35+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-05T01:34:21+00:00

    a. Chiến thắng Cầu Giấy lần thứ 1: * Diễn biến: 21/12/1873 khi quân Pháp đánh ra Cầu Giấy chúng đã bị đội quân của Hoàng Tá Viêm phối hợp với quân cờ đen của Lưu Vĩnh Phúc phục kích, Gác-ni-ê cùng nhiều sĩ quan thực dân và binh lính bị giết tại trận. * Ý nghĩa: Chiến thắng Cầu Giấy làm quân Pháp hoang mang còn quân ta thì phấn khởi hăng hái quyết tâm đánh giặc.

    b. Chiến thắng Cầu Giấy lần 2? * Diễn biến: Ngày 19/5/1883 hơn 500 tên địch kéo ra Cầu Giấy đã lọt vào trận địa mai phục của quân ta. Quân cờ đen lại phối hợp với quân của Hoàng Tá Viêm đổ ra đánh. Nhiều sĩ quan và lính Pháp bị giết tronhg đó có Ri-vi-e. * Ý nghĩa: Làm cho quân Pháp hoang mang dao động, cổ vũ tinh thần đấu tranh của nhân dân ta. Nhân dân phấn khởi, quyết tâm tiêu diệt giặc.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )