Trộn 1 hiđrôcacbon A với 1 lượng vừa đủ CO2 thu được m gam hỗn hợp X.Đốt cháy hỗn hợp X thu được 8,96 (L) đkct ,hỗn hợp Y gồm CO2 và H2O có tỉ khối so

Question

Trộn 1 hiđrôcacbon A với 1 lượng vừa đủ CO2 thu được m gam hỗn hợp X.Đốt cháy hỗn hợp X thu được 8,96 (L) đkct ,hỗn hợp Y gồm CO2 và H2O có tỉ khối so với hiđrô là 15,5
a)xác định giá trị m
B)biết A có tỉ khối với hiđrô là 28 Tìm CTPT của A

in progress 0
Lydia 1 năm 2021-10-27T20:06:56+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-27T20:08:40+00:00

  Đáp án:

  a, m=2,8g

  b, \({C_4}{H_8}\)

  Giải thích các bước giải:

  Gọi số mol của  \(C{O_{2,}}{H_2}O\) là a,b

  \(\left\{ \begin{array}{l}
  a + b = 0,4\\
  44a + 18b = 31(a + b)
  \end{array} \right.\)

  a=b=0,2

  Vì \({n_{C{O_2}}} = {n_{{H_2}O}}\) nên hidrocacbon là anken 

  Bảo toàn nguyên tố O: 

  \(2{n_{{O_2}}} = 2{n_{C{O_2}}} + {n_{{H_2}O}} \to {n_{{O_2}}} = 0,3mol\)

  \(m = {m_{C{O_2}}} + {m_{{H_2}O}} – {m_{{O_2}}} = 0,2 \times (44 + 18) – 0,3 \times 32 = 2,8g\)

  \({M_A} = 56 \to {C_4}{H_8}\)

  0
  2021-10-27T20:08:46+00:00

  Đặt : 

  nCO2 = x mol 

  nH2O = y mol 

  <=> x + y = 0.4 

  M = 31 

  <=> 44x + 18y = 0.4*31 = 12.4 

  => x = y = 0.2 

  nH2O = nCO2 => A là : anken 

  Bt O : 

  2nO2 = 2nCO2 + nH2O 

  => nO2 = 0.3 mol 

  BTKl: 

  mA + mO2 = mCO2 + H2O 

  => mA = 0.2*44 + 0.2*18 – 0.3*32 = 2.8 g 

  b) M = 56 

  <=> 14n = 56 

  => n = 4 

  CT : C4H8 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )