Trộn 100 ml dd Fe2(SO4)3 1,5M với 150 ml dd Ba(OH)2 2M thu đc kết tủa A và dd B. Nung A trong kk đến khối lượng không đổi thu đc rắn D. Thêm BaCl2 dư

Question

Trộn 100 ml dd Fe2(SO4)3 1,5M với 150 ml dd Ba(OH)2 2M thu đc kết tủa A và dd B. Nung A trong kk đến khối lượng không đổi thu đc rắn D. Thêm BaCl2 dư vào dd B thì tách ra kết tủa E
a) tính kl kt D,E??
Tính nồng độ chất tan trong dd B (coi V dd ko đổi )

in progress 0
Margaret 28 phút 2021-09-19T11:38:13+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-19T11:39:13+00:00

  Bài làm trong ảnh

  0
  2021-09-19T11:39:42+00:00

  Em tham khảo nha:

  \(\begin{array}{l}
  F{e_2}{(S{O_4})_3} + 3Ba{(OH)_2} \to 2Fe{(OH)_3} + 3BaS{O_4}\\
  2Fe{(OH)_3} \to F{e_2}{O_3} + 3{H_2}O\\
  {n_{F{e_2}{{(S{O_4})}_3}}} = 0,1 \times 1,5 = 0,15\,mol\\
  {n_{Ba{{(OH)}_2}}} = 0,15 \times 2 = 0,3\,mol\\
  \dfrac{{{n_{F{e_2}{{(S{O_4})}_3}}}}}{1} < \dfrac{{{n_{Ba(OH)}}_{_3}}}{3} \Rightarrow \text{ $Fe_2(SO_4)_3$ dư}\\
  {n_{BaS{O_4}}} = {n_{Ba{{(OH)}_2}}} = 0,3\,mol\\
  {n_{Fe{{(OH)}_3}}} = \dfrac{{0,3 \times 2}}{3} = 0,2\,mol\\
  {n_{F{e_2}{O_3}}} = \dfrac{{0,2}}{2} = 0,1\,mol\\
  {m_D} = {m_{BaS{O_4}}} + {m_{F{e_2}{O_3}}} = 0,3 \times 233 + 0,1 \times 160 = 85,9g\\
  F{e_2}{(S{O_4})_3} + 3BaC{l_2} \to 2FeC{l_3} + 3BaS{O_4}\\
  {n_{F{e_2}{{(S{O_4})}_3}}} \text{ dư}= 0,15 – 0,1 = 0,05\,mol\\
   \Rightarrow {n_{BaS{O_4}}} = 0,05 \times 3 = 0,15\,mol\\
  {m_E} = {m_{BaS{O_4}}} = 0,15 \times 233 = 34,95g\\
  {C_M}(F{e_2}{(S{O_4})_3})\text{ dư} = \dfrac{{0,05}}{{0,1 + 0,15}} = 0,2M
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )