Trộn 150 ml dung dịch HCl nồng độ a mol/l với 250 ml/l dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,05 và Ba(OH)2 0,1M thu đuoợc dung dịch có pH=12. Giá trị của a là

Question

Trộn 150 ml dung dịch HCl nồng độ a mol/l với 250 ml/l dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,05 và Ba(OH)2 0,1M thu đuoợc dung dịch có pH=12. Giá trị của a là ?

in progress 0
Eliza 3 tháng 2021-09-14T12:15:45+00:00 1 Answers 137 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T12:17:14+00:00

  Đáp án:

   a=0,39

  Giải thích các bước giải:

   Ta có: 

  \({n_{HCl}} = 0,15.a = 0,15a{\text{ }}{\text{mol = }}{{\text{n}}_{{H^ + }}}\)

  \({n_{NaOH}} = 0,25.0,05 = 0,0125{\text{ mol}}\)

  \({n_{Ba{{(OH)}_2}}} = 0,1.0,25 = 0,025\;{\text{mol}}\)

  \( \to {n_{O{H^ – }}} = {n_{NaOH}} + 2{n_{Ba{{(OH)}_2}}} = 0,0125 + 0,025.2 = 0,0625{\text{ mol}}\)

  Phản ứng xảy ra:

  \({H^ + } + O{H^ – }\xrightarrow{{}}{H_2}O\)

  Vì pH=12 nên \(O{H^ – }\) dư.

  \( \to {n_{O{H^ – }{\text{dư}}}} = 0,0625 – 0,15a\)

  \({V_{dd}} = 150 + 250 = 400{\text{ ml = 0}}{\text{,4}}\;{\text{lít}}\)

  \(pOH = 2 \to [O{H^ – }] = {10^{ – 2}} = 0,01\)

  \( \to 0,01.0,4 = 0,0625 – 0,15a \to a = 0,39\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )