Trộn 200 ml dd KOH 0,06M với 200 ml dd HCl 0,062 thu được 400ml dd Y. pH của dung dịch Y là ?

Question

Trộn 200 ml dd KOH 0,06M với 200 ml dd HCl 0,062 thu được 400ml dd Y. pH của dung dịch Y là ?

in progress 0
Melody 3 tháng 2021-09-12T15:40:21+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T15:41:38+00:00

  Giải thích các bước giải:

  $\text{n$_{KOH}$= C$_{M}$.V = 0,06.0,2 = 0,012(mol) ⇒ n$_{OH^{-}}$=0,012(mol)}$

  $\text{n$_{HCl}$= C$_{M}$.V = 0,062.0,2 = 0,0124(mol) ⇒ n$_{OH^{-}}$=0,0124(mol)}$

                $\text{H$^{+}$ + OH$^{-}$→ H$_{2}$O }$

  Bđ:   0,012      0,0124

  Sau:  0,012      0,012     

  Dư:    0            4.10$^{-3}$

  $\text{[OH$^{-}$]= $\dfrac{4.10^{-3}}{0,4}$= 0,01M }$

  $\text{pOH= – log(0,01)=2}$

  ⇒$\text{pH= 14 – 2 = 12}$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )