trộn 200ml dung dịch H2SO4 0,3M với 300ml dung dịch KOH 0,7M thu được dung dịch X. Dung Dịch X có thể hòa tan tối đa số gam nhôm là bao nhiêu?

Question

trộn 200ml dung dịch H2SO4 0,3M với 300ml dung dịch KOH 0,7M thu được dung dịch X. Dung Dịch X có thể hòa tan tối đa số gam nhôm là bao nhiêu?

in progress 0
Caroline 2 tháng 2021-09-28T15:42:06+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T15:43:32+00:00

  Đáp án:

   $m_{Al} = 2,43(gam)$

  Giải thích các bước giải:

  Ta có : 

  $n_{H_2SO_4} = 0,2.0,3 = 0,06(mol)$

  $n_{KOH} = 0,3.0,7 = 0,21(mol)$

  $2KOH + H_2SO_4 → K_2SO_4 + 2H_2O$

  Ta thấy : $2n_{H_2SO_4} = 0,06.2 = 0,12 < n_{KOH} = 0,21$ nên $KOH$ dư

  có : $n_{KOH(pư)} = 2n_{H_2SO_4} = 0,12(mol)$
  $⇒ n_{KOH(dư)} = 0,21 – 0,12 = 0,09(mol)$

  $2Al + 2KOH + 2H_2O → 2KAlO_2 + 3H_2$

  Theo phương trình , có : $n_{Al} = n_{KOH} = 0,09(mol)$
  $⇒ m_{Al} = 0,09.27 = 2,43(gam)$

  0
  2021-09-28T15:43:57+00:00

  $n_{H_2SO_4}=0,2.0,3=0,06 mol$

  $n_{KOH}=0,3.0,7=0,21 mol$

  $2KOH+H_2SO_4\to K_2SO_4+2H_2O$

  $\Rightarrow n_{KOH \text{dư}}= 0,21-0,06.2=0,09 mol$

  $2Al+2KOH+2H_2O\to 2KAlO_2+3H_2$

  $\Rightarrow n_{Al}=n_{KOH}=0,09 mol$

  $m_{Al}=0,09.27=2,43g$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )