Trộn 200ml dung dịch H2SO4 1,25M với 100ml dung dịch NaOH 2M được dung dịch X.Thêm 10,8 gam Al vào dung dịch X, thoát ra V lít khí H2 ở đktc .Giá trị

Question

Trộn 200ml dung dịch H2SO4 1,25M với 100ml dung dịch NaOH 2M được dung dịch X.Thêm 10,8 gam Al vào dung dịch X, thoát ra V lít khí H2 ở đktc .Giá trị V là

in progress 0
Natalia 1 tháng 2021-08-31T08:47:20+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T08:48:28+00:00

  `n_(H_2SO_4)=0,2.1,25=0,25(mol)`

  `n_(NaOH)=0,1.2=0,2(mol)`

  `H_2SO_4+2NaOH->Na_2SO_4+2H_2O`

  Lập tỉ lệ

  `n_(H_2SO_4)=\frac{0,25}{1}>n_(NaOH)=\frac{0,2}{1}`

  `=>H_2SO_4` dư

  `n_(H_2SO_4  (dư))=0,25-0,1=0,15(mol)`

  `n_(Al)=\frac{10,8}{27}=0,4(mol)`

  `2Al+3H_2SO_4->Al_2(SO_4)_3+3H_2`

  Lập tỉ lệ

  `n_(Al)=\frac{0,4}{2}>n_(H_2SO_4)=\frac{0,15}{3}`

  `=>Al` dư

  Theo `PT`

  `n_(H_2)=n_(H_2SO_4)=0,15(mol)`

  `=>V_(H_2)=0,15.22,4=3,36(l)`

  0
  2021-08-31T08:48:36+00:00

  Đáp án:

   \(V=0,56 lít\)

  Giải thích các bước giải:

   Ta có:

  \({n_{{H_2}S{O_4}}} = 0,2.1,25 = 0,25{\text{ mol;}}{{\text{n}}_{NaOH}} = 0,1.2 = 0,2{\text{ mol}}\)

  Phản ứng xảy ra:

  \({H_2}S{O_4} + 2NaOH\xrightarrow{{}}N{a_2}S{O_4} + 2{H_2}O\)

  Vì \({n_{{H_2}S{O_4}}} > \frac{1}{2}{n_{NaOH}}\) nên \(H_2SO_4\) dư.

  \( \to {n_{{H_2}S{O_4}{\text{ dư}}}} = 0,125 – \frac{1}{2}.0,2 = 0,025{\text{ mol}}\)

  Cho \(Al\) vào \(X\)

  \(2Al + 3{H_2}S{O_4}\xrightarrow{{}}A{l_2}{(S{O_4})_3} + 3{H_2}\)

  \({n_{Al}} = \frac{{10,8}}{{27}} = 0,4{\text{ mol > }}\frac{2}{3}{n_{{H_2}S{O_4}{\text{ dư}}}}\)

  \( \to {n_{{H_2}}} = {n_{{H_2}S{O_4}}} = 0,025{\text{ mol}}\)

  \( \to V = {V_{{H_2}}} = 0,025.22,4 = 0,56{\text{ lít}}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )