/Trộn 30ml dung dịch H2SO4 0,25M với 40ml dung dịch NaOH 0,2M. Nồng độ mol của Na2SO4 trong dung dịch mới là

Question

/Trộn 30ml dung dịch H2SO4 0,25M với 40ml dung dịch NaOH 0,2M. Nồng độ mol của Na2SO4 trong dung dịch mới là

in progress 0
Hailey 14 phút 2021-10-18T11:02:27+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-18T11:03:29+00:00

  [\begin{array}{l}
  {n{{H_2}S{O_4}}} = {C_M}.V = 0,25.0,03 = 7,{5.10{ – 3}}mol\
  {n
  {NaOH}} = {C_M}.V = 0,2.0,04 = {8.10{ – 3}}mol\
  {H_2}S{O_4} + 2NaOH \to N{a_2}S{O_4} + 2{H_2}O\
  \frac{{7,{{5.10}{ – 3}}}}{1} > \frac{{{{8.10}{ – 3}}}}{2} \to {H_2}S{O_4}
  \end{array}] dư
  Coi thể tích dd trước và sau pư là không đổi.
  [{V{dd}} = 0,03 + 0,04 = 0,07l]
  [{n
  {N{a_2}S{O_4}}} = {n{NaOH}} = {8.10{ – 3}}mol]
  Nồng độ mol của Na_2SO_4 sau pư là:
  [{C
  {{M_{N{a_2}S{O_4}}}}} = \frac{n}{V} = \frac{{{{8.10}{ – 3}}}}{{0,07}} = 0,11M]

   

  0
  2021-10-18T11:04:06+00:00

  Ko sao chép dưới mọi hình thức

  PTPU:

   2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O

  nH2SO4 = 0,0075 (mol)

  nNaOH = 0,008 (mol)

  Ta thấy:

   nNaOH/2 < nH2SO4/1

  → H2SO4 dư.

  → nNa2SO4 = 0,008 (mol)

  Coi như thể tích sau phản ứng ko đổi:

  Vdd = VNaOH + VH2SO4

          = 0,03 + 0,04 = 0,07 ( lít)

  Nồng độ mol của Na2SO4 là:

  CM = n/V = 0,008/0,07 ≈ 0,11( M )

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )