Trộn 400 gam dd HCL là dung dịch A với 100gam dd HNO3 là dd B được dd C để trung hòa hết 100 gam là dung dịch C cần 500 ml dd NAOH 0,2M cô cạn dd sau

Question

Trộn 400 gam dd HCL là dung dịch A với 100gam dd HNO3 là dd B được dd C để trung hòa hết 100 gam là dung dịch C cần 500 ml dd NAOH 0,2M cô cạn dd sau phản ứng được 6,38g muối khan. Tính C% A và B

in progress 0
Ariana 2 tháng 2021-09-29T20:05:08+00:00 2 Answers 17 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-29T20:06:39+00:00

  Đáp án:

   $C\%_{HCl} = 0,73\%$
  $C\%_{HNO_3} = 1,26\%$

  Giải thích các bước giải:

  Gọi $n_{HCl} = a(mol) ; n_{HNO_3} = b(mol)$
  $n_{NaOH} = 0,5.0,2 = 0,1(mol)$

  $HCl + NaOH → NaCl + H_2O$
  $HNO_3 + NaOH → NaNO_3 + H_2O$

  Theo phương trình , ta có :

  $n_{NaOH} = n_{HCl} + n_{HNO_3} = a + b = 0,1(1)$
  $n_{NaCl} = n_{HCl} = a(mol)$
  $n_{NaNO_3} = n_{HNO_3} = b(mol)$
  $⇒ m_{muối} = 58,5a + 85b = 6,38(2)$

  Từ (1) và (2) suy ra : $a = 0,08 ; b = 0,02$
  $⇒ C\%_{HCl} = \frac{0,08.36,5}{400}.100\% = 0,73\%$
  $⇒ C\%_{HNO_3} = \frac{0,02.63}{100}.100\% = 1,26\%$

   

  0
  2021-09-29T20:06:58+00:00

  $n_{NaOH}=0,2.0,5=0,1mol \\PTHH : \\NaOH+HCl\to NaCl+H_2O \\NaOH+HNO_3\to NaNO_3+H_2O \\Gọi\ n_{HCl}=x;n_{HNO_3}=y(x,y>0) \\Ta\ có : \\n_{NaOH}=x+y=0,1mol \\m_{muối}=58,5x+85y=6,38g$

  $\text{Ta có hpt :}$

  $\left\{\begin{matrix} x+y=0,1 & \\  58,5x+85y=6,38 &  \end{matrix}\right.⇔\left\{\begin{matrix} x=0,08 & \\  y=0,02 &  \end{matrix}\right. \\⇒C\%_{HNO_3}=\dfrac{63.0,02}{100}.100\%=1,26\% \\C\%_{HCl}=\dfrac{36,5.0,08}{400}.100\%=0,73\%$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )