trộn 50 gam dung dịch NaOH 8% với 450 gam dung dịch NaOH 20% thu được dung dịch X Tính nồng độ phần trăm của dung dịch sau khi trộn tính thể tích của

Question

trộn 50 gam dung dịch NaOH 8% với 450 gam dung dịch NaOH 20% thu được dung dịch X
Tính nồng độ phần trăm của dung dịch sau khi trộn tính thể tích của dung dịch X biết khối lượng riêng của dung dịch X bằng 1,1 gam trên ml

in progress 0
Margaret 5 tháng 2021-07-28T16:20:35+00:00 1 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-28T16:21:38+00:00

  Đáp án:

   18,8% và 454,55 ml

  Giải thích các bước giải:

   \(\begin{array}{l}
  {m_{NaOH\,}}trong\,{\rm{dd}}NaOH\,8\%  = 50 \times 8\%  = 4g\\
  {m_{NaOH}}\,trong\,{\rm{dd}}\,NaOH\,20\%  = 450 \times 20\%  = 90g\\
  {m_{{\rm{dd}}X}} = 50 + 450 = 500g\\
  {m_{NaOH}} = 4 + 90 = 94g\\
  {C_\% }NaOH = \dfrac{{94}}{{500}} \times 100\%  = 18,8\% \\
  {V_{{\rm{dd}}NaOH}} = \dfrac{{500}}{{1,1}} = 454,55ml
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )