trộn 50g dd hcl 7,3% với 50g dd naoh thu được dd A cô cạn dd A thu đc 7,78 g chất rắn khan tính nồng đọ “% của dd naoh ban đầu

Question

trộn 50g dd hcl 7,3% với 50g dd naoh thu được dd A cô cạn dd A thu đc 7,78 g chất rắn khan tính nồng đọ “% của dd naoh ban đầu

in progress 0
Quinn 6 ngày 2021-09-09T13:58:13+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T13:59:15+00:00

  `m_(HCl)=50.7,3%=3,65(g)`

  `n_(HCl)=\frac{3,65}{36,5}=0,1(mol)`

  `HCl+NaOH->NaCl+H_2O`

  `TH1` `HCl` hết

  `=>m_(NaCl)=0,1.58,5=5,85(g)`

  `=>m_(NaOH)=7,78-5,85=1,93(g)`

  `=>m_(NaOH  bđ)=1,93+0,1.40=5,93(g)`

  `=>C%_(NaOH)=\frac{5,93}{50}.100=11,86%`

  `TH2:HCl` dư

  Gọi `x` là số mol` HCl` phản ứng `(x<=0,1)`

  `=>m_(HCl  pứ)=36,5x`

  `=>m_(HCl  dư)=3,65-36,5x`

  `m_(NaCl)=58,5x`

  Theo bài ra ta có

  `3,65-36,5x+58,5x=7,78`

  `=>x=0,1877>0,1`

  `=>`KTM

  Vậy `C%_(NaOH)=11,86%`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )