Trộn 50ml dd hcl 0,2M với 50ml dd h2so4 0,1M thu đc dd A. Tính thể tích dd naoh 0,4M cần dùng để trung hoà hết dd A

Question

Trộn 50ml dd hcl 0,2M với 50ml dd h2so4 0,1M thu đc dd A. Tính thể tích dd naoh 0,4M cần dùng để trung hoà hết dd A

in progress 0
Camila 3 tháng 2021-09-18T07:39:56+00:00 2 Answers 299 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T07:41:20+00:00

  $n_{H^+}=n_{HCl}+2n_{H_2SO_4}=0,05.0,2+0,05.0.1.2=0,02 mol$

  $\Rightarrow n_{NaOH}=n_{OH^-}=n_{H^+}=0,02 mol$ (bảo toàn nguyên tố)

  $\to V_{NaOH}=\dfrac{0,02}{0,4}=0,05l=50ml$

  0
  2021-09-18T07:41:40+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   nHCl=0,05.0,2=0,01(mol) => nH+=0,01(mol)

   nH2SO4=0,05.0,1=0,005(mol) =>nH+=0,005.2=0,01(mol)

  ∑ H+=0,01+0,01=0,02(mol)

  OH-   +   H+   => H2O

  nOH=nH=0,02(mol)

   nOH-= 0,02 => nNaOH=0,02(mol)

   VNaOH=0,02:0,4=0,05(l) =50(ml)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )